Εγκύκλιοι

Η Εγκύκλιος είναι μια πράξη της Διοίκησης που εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης.

Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερμηνευτικές και Κανονιστικές:

Τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των ΝΠΔΔ (π.χ. Υπουργοί, Περιφερειάρχες, Γενικοί Γραμματείς, Διοικητές) κατά την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου και με αυτές επαναλαμβάνουν, σχολιάζουν και επεξηγούν τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους.

Με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικά υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των προϊσταμένων τους και επιβάλλονται υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται δικαιώματα των διοικούμενων.
Πηγή: Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Β’ Έκδοσις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1982.

Σχόλιο Συνηγόρου του Πολίτη (έκθεση πεπραγμένων 2011)
«Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και σε ολόκληρο το εύρος της διοικητικής δράσης που προσπαθεί να ελέγξει, ο Συνήγορος έχει προσκρούσει σε ποικίλες μεθόδους με τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηματικά τις επιλογές του νομοθέτη. Το συνηθέστερο μέσο για τέτοιες πρακτικές αποτελεί η εγκύκλιος, η οποία, αν και αδιαμφισβήτητα δεν εισάγει δίκαιο, στην πράξη, ενόψει του αναλυτικού και εκλαϊκευτικού της χαρακτήρα, εκλαμβάνεται από τα κατώτερα διοικητικά κλιμάκια ως ο πράγματι ισχύων κανόνας. Ενώ εμφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία συχνά τις ανατρέπει. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ευθεία ανατροπή της ρύθμισης του νόμου είτε σε ασάφειες και αδυναμίες των εγκυκλίων που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόμο επί τα χείρω». Ως εκ των παραπάνω, προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, θα αποφύγουμε την ανάρτηση εγκυκλίων της δημόσιας διοίκησης, με μοναδική εξαίρεση, την ανάρτηση εγκυκλίων σχετικών με την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος που εκδίδονται από την Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (Άρειος Πάγος).

  • Εγκύκλιος 05/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.

  • Εγκύκλιος 08/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Συνεργασία Εισαγγελικών, Ελεγκτικών και Αστυνομικών Αρχών.