Υπουργικές Αποφάσεις

Υπουργικές Αποφάσεις

  • Η.Π. 50910/2727: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  • Κ.Υ.Α. 36259/2010: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)