Κόστος διαχείρισης AEKK

Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΝΕΛ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, οι τιμές ανά τόνο εισερχομένου αποβλήτου, ανάλογα με την ποιοτική του σύσταση έχουν ως εξής:

Κατηγορίες ΑΕΚΚ Αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ Τέλος εισόδου (€/tn)
Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 2,00
Απόβλητα Κατασκευών 17 01 07 4,44
Απόβλητα Κατεδαφίσεων 17 09 04 6,28
Απόβλητα βυθοκορήσεων 17 05 06 6,28
Απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 17 03 02 2,00
Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός από εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07 01 04 13 2,00
Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 10 13 14 2,00
Καθαρές Ροές 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
2,00
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
2,00
(με διατήρηση της κυριότητας από το διαχειριστή / παραγωγό των αποβλήτων)
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την χρηματική εισφορά δύο φορές κατ’ έτος (ανά εξάμηνο), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σε συνεννόηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί σε νέες τυχόν νομικές, διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή/και οικολογικές συνθήκες, στο πλαίσιο των όσων ορίζει η ΚΥΑ αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στόχων της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται εγγράφως και η ισχύς της νέας κλίμακας θα αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την στιγμή που ελήφθη η απόφαση της αναπροσαρμογής.

Κατεβάστε τον πίνακα σε μορφή PDF, εδώ