Αποφάσεις

Οι αποφάσεις, οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές ως προς όλα τα μέρη τους.

Όταν η απόφαση ορίζει αποδέκτες (κράτη μέλη, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα), είναι υποχρεωτική μόνο για αυτούς. Η απόφαση αποσκοπεί στη ρύθμιση συγκεκριμένων καταστάσεων και αφορά ορισμένους αποδέκτες. Μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να επικαλεσθούν δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί με απόφαση που απευθύνθηκε σε κράτος μέλος παρά μόνον εφόσον το κράτος μέλος έχει εγκρίνει πράξη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο. Οι αποφάσεις μπορούν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι οδηγίες, να έχουν άμεση ισχύ.

Οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους αποδέκτες τους, παρέχουν όμως στοιχεία για την ερμηνεία και το περιεχόμενο του δικαίου της Ένωσης.

  • Απόφαση της 3ης Μαρτίου 2000: για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα.

  • Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.