Κανονισμοί

Γενικής ισχύος, δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και άμεσα εφαρμοστέοι σε κάθε κράτος μέλος, οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται πλήρως από εκείνους στους οποίους απευθύνονται (ιδιώτες, κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης). Κάθε κανονισμός ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη μόλις τεθεί σε ισχύ (την ημερομηνία που ορίζεται ή, ελλείψει αυτής, την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χωρίς να χρειάζεται εθνική πράξη μεταφοράς του. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται ανεφάρμοστες οι εθνικές διατάξεις που είναι ασύμβατες με τις ουσιαστικές ρήτρες που περιέχει ο κανονισμός.

  • 2150/2002: ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων.

  • 574/2004: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων.

  • 333/31-3-2011: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • 1179/2012: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • 715/2013: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.