Οδηγίες

Οι οδηγίες είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνονται (για ένα, για περισσότερα ή για το σύνολο των κρατών) όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό, επαφίεται όμως στα κράτη μέλη η επιλογή του τρόπου και των μέσων.

Απαιτείται πράξη μεταφοράς της κάθε οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο (αποκαλούμενη επίσης «εθνικό εκτελεστικό μέτρο») από τον εθνικό νομοθέτη, με την οποία η εθνική νομοθεσία προσαρμόζεται στους στόχους που θέτει η κάθε οδηγία. Βασικά, οι πολίτες αποκτούν δικαιώματα και δεσμεύονται με υποχρεώσεις μόνο μετά την έγκριση της πράξης με την οποία γίνεται η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο διακριτική ευχέρεια ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζει η οδηγία. Κατά τη μεταφορά των οδηγιών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πρακτική αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου, βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που καθιερώνεται με το άρθρο 4, παράγραφος 3 της ΣΕΚ.

  • Οδηγία 2008/98/ΕΚ: του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

  • Οδηγία 2008/56/ΕΚ: του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

  • Οδηγία (ΕΕ) 2018/851: «τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα»