Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η υποχρέωση ενεργού συμμετοχής των ΟΤΑ Α’ Βαθμού στο σχέδιο διαχείρισης που εφαρμόζει το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ στην γεωγραφική εμβέλεια τους, προκύπτει από το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

  1. Nόμος 3852 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Nόμος 3463 – Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Άρθρο 75 / Αρμοδιότητες / Ενότητα Ι / Υποενότητα β) / παράγραφοι 2 και 4. Άρθρο 76 / Άσκηση αρμοδιοτήτων / παράγραφος 1.
  3. Νόμος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» – Άρθρο 17/Παράγραφος 3.
  4. Νόμος 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 5 / Παράγραφος 1.
  5. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).» – Άρθρο 3 –Ορισμοί/ παράγραφος 20

Σε κάθε περίπτωση, η ενεργός εμπλοκή των ΟΤΑ Α’ βαθμού στην διαχείριση των ΑΕΚΚ δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα νομοθετικών υποχρεώσεων. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνείδησης και αισθήματος ευθύνης των αιρετών αντιπροσώπων των δημοτών, απέναντι στους δημότες και τους επισκέπτες.

Οι ΟΤΑ, όπως κάθε Υπόχρεος Διαχειριστής, οφείλει να συνάψει Σύμβαση Συνεργασίας με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, που δραστηριοποιείται στην Π.Ε. στην οποία υπάγονται.