Συμμετοχή στο Σύστημα

Ως συμμετοχή στο Σύστημα νοείται η αποδοχή των νομίμων υποχρεώσεων των διαχειριστών ΑΕΚΚ (κυρίων ενός έργου ιδιωτικού ή δημοσίου, αναδόχων, Συλλεκτών / Μεταφορέων, ιδιοκτητών μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΟΤΑ), όπως περιγράφονται στην Σύμβαση Συνεργασίας που ο υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ συνάπτει με το Σύστημα πριν την έναρξη του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε από το μενού αριστερά.