Ανάδοχοι Δημοσίων Έργων

Για τη σύνταξη της Σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα θα χρειαστούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε στη φόρμα.

  1. Επωνυμία. Αν πρόκειται για εταιρεία, και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου
  2. Πλήρης διεύθυνση και ΤΚ
  3. Α.Φ.Μ. και Δ.O.Y.
  4. Τηλέφωνο και email
  5. Σύμβαση βάσει της οποίας εκτελείται το έργο/Ημερομηνία και ΑΔΑ (αρχείο pdf)
  6. Προϋπολογισμός του έργου (αρχείο pdf)

Είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω στοιχεία.