Διαχειριστές Ιδιωτικών Έργων

Για τη σύνταξη της Σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα θα χρειαστούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε στη φόρμα.

 1. Ονοματεπώνυμο του κυρίου του έργου ή επωνυμία. Αν πρόκειται για εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
 2. Πλήρης διεύθυνσή του και Ταχυδρομικός Κωδικός
 3. Α.Φ.Μ. και Δ.O.Y.
 4. Τηλέφωνο και e-mail του κυρίου του έργου
 5. Ονομασία και θέση του έργου
 6. Τεχνική περιγραφή του έργου
 7. Συμπληρωμένο έντυπο ΣΔΑ
 8. Προϋπολογισμό του έργου
 9. Γεωχωρικό εντοπισμό γεωτεμαχίου, ακινήτου (απόσπασμα κτηματολογίου)

*Στην περίπτωση που η άδεια έχει ήδη εκδοθεί θα χρειαστούν και τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αντίγραφο του πλήρους ΣΔΑ σε ηλεκτρονικό αρχείο με το ηλεκτρονικό κλειδί της εφαρμογής του TEE e-Άδειες
 2. Αντίγραφο των δύο πρώτων φύλλων ΣΔΑ υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του έργου και σφραγισμένο από την αρμόδια ΥΔΟΜ (ως αρχείο pdf) εάν η άδεια δεν έχει εκδοθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών.
 3. Αρ. Άδειας Δόμησης/Ημερομηνία και ΑΔΑ (αντίγραφο της Άδειας ως αρχείο pdf)

Είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Στη Σύμβαση, αλλά και στην συνοδευτική της επιστολή θα υπάρχουν πληροφορίες για την περεταίρω διαδικασία διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ.