Διαχειριστές Ιδιωτικών Έργων

Για τη σύνταξη της Σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα θα χρειαστούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε στη φόρμα.

  1. Ονοματεπώνυμο του κυρίου του έργου ή επωνυμία. Αν πρόκειται για εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
  2. Πλήρης διεύθυνσή του και ΤΚ
  3. Α.Φ.Μ. και Δ.O.Y.
  4. Τηλέφωνο και e-mail του κυρίου του έργου
  5. Αντίγραφο του πλήρους ΣΔΑ σε ηλεκτρονικό αρχείο (αρχείο pdf)
  6. Αντίγραφο των δύο πρώτων φύλλων ΣΔΑ υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του έργου και σφραγισμένο από την αρμόδια ΥΔΟΜ (ως αρχείο pdf), εάν η άδεια δεν έχει εκδοθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών.
  7. Γεωχωρικός εντοπισμός γεωτεμαχίου, ακινήτου (απόσπασμα κτηματολογίου)

Είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Στη Σύμβαση, αλλά και στην συνοδευτική της επιστολή θα υπάρχουν πληροφορίες για την περεταίρω διαδικασία διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ.