Μονάδες Ανάκτησης

Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης και διάθεσης ΑΕΚΚ απαιτούνται:

  1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
  2. Άδεια Λειτουργίας
  3. Δημιουργία Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ή σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην περιφερειακή ενότητα της έδρας της εγκατάστασης.

Υποχρεώσεις

Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της προαναφεόμενης ΚΥΑ, υποχρεούται:

  • Να έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/ και άδειες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
  • Να συμβάλλεται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ,

Οφέλη

Με την συμμετοχή της Μονάδας Ανάκτησης στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ η υποχρέωση για την υποβολή στον ΕΟΑΝ ή άλλη αρμόδια αρχή της ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού για το επόμενο έτος μεταφέρεται στο Σύστημα και η Μονάδα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010).

Η Μονάδα Ανάκτησης επιδοτείται από το Σύστημα για κάθε τόνο εισερχομένων ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσά (Σύμβαση Συνεργασίας).

Η Μονάδα Ανάκτησης καθίσταται ο μοναδικός ιδιοκτήτης των προϊόντων που θα προέλθουν από την διαδικασία Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ που θα εισέλθουν σε αυτήν και μπορεί να τα εμπορευθεί ελεύθερα εφόσον τα προϊόντα αυτά τηρούν τις προδιαγραφές για την χρήση που προορίζονται και έχουν σήμανση CE.

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Συλλογικού Συστήματος ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και της Μονάδας Ανάκτησης ΑΕΚΚ.