Συλλέκτες / Μεταφορείς

Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92/Α/7-5-2020).

Στην περίπτωση που επιχειρήσεις προβαίνουν στη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων κατηγορίας κωδικών ΕΚΑ 17,τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται να έχουν σύμβαση συνεργασίας με Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Υποχρεώσεις

Η συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι Άδειας Συλλογής-Μεταφοράς Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται (έστω και ένας) κωδικοί ΑΕΚΚ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.).

Η συμμετοχή στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ είναι ελεύθερη και ισότιμη και δεν επιφέρει απαγόρευση συμμετοχής του διαχειριστή και σε άλλο Σύστημα, στην ίδια ή σε άλλη Περιφέρεια της χώρας.

Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα Εναλλακτικής Διαχείρισης του ρεύματος των ΑΕΚΚ σε σχέση με άλλα ρεύματα αποβλήτων (συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, αυτοκίνητα, κλπ), οι συμμετέχοντες δεν καταβάλλουν χρηματική εισφορά κατά την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας (έναρξη της συμμετοχής τους).

Σύμβαση Συνεργασίας Συλλέκτη-Μεταφορέα

Για τη σύνταξη της Σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα θα χρειαστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Επωνυμία. Αν πρόκειται για εταιρεία, και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
  2. Πλήρης διεύθυνσή έδρας και Τ.Κ.
  3. Α.Φ.Μ. και Δ.O.Y.
  4. Τηλέφωνο και e-mail
  5. Αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και
  6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Συλλογικού Συστήματος ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και του Συλλέκτη / Μεταφορέα ΑΕΚΚ.