Συλλέκτες / Μεταφορείς

Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β): «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και των διοικητικών αλλαγών του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και των εκτελεστικών του Π.Δ. που έχουν εκδοθεί. Η άδεια αυτή είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε ασχολείται με τις προαναφερόμενες εργασίες.

Στην περίπτωση που επιχειρήσεις προβαίνουν στη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, για την έναρξη της δραστηριότητάς των, μετά την έκδοση της άδειας συλλογής – μεταφοράς, απαιτείται να έχουν σύμβαση συνεργασίας με Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και αυτή η απαίτηση τίθεται ως όρος στην χορηγούμενη άδεια. Εξαίρεση από τα παραπάνω αναφερόμενα, αποτελεί η συλλογή – μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας.

Υποχρεώσεις

Η συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι Άδειας Συλλογής-Μεταφοράς Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται (έστω και ένας) κωδικοί ΑΕΚΚ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.).

Η συμμετοχή στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ είναι ελεύθερη και ισότιμη και δεν επιφέρει απαγόρευση συμμετοχής του διαχειριστή και σε άλλο Σύστημα, στην ίδια ή σε άλλη Περιφέρεια της χώρας.

Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα Εναλλακτικής Διαχείρισης του ρεύματος των ΑΕΚΚ σε σχέση με άλλα ρεύματα αποβλήτων (συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, αυτοκίνητα, κλπ), οι συμμετέχοντες δεν καταβάλλουν χρηματική εισφορά κατά την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας (έναρξη της συμμετοχής τους).

Σύμβαση Συνεργασίας Συλλέκτη-Μεταφορέα

Για τη σύνταξη της Σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα θα χρειαστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Επωνυμία. Αν πρόκειται για εταιρεία, και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της
  2. Πλήρης διεύθυνσή έδρας και Τ.Κ.
  3. Α.Φ.Μ. και Δ.O.Y.
  4. Τηλέφωνο και e-mail
  5. Άδεια σε ισχύ για τη δραστηριότητα συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του κωδικού 17 (σε αρχείο pdf)

Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Συλλογικού Συστήματος ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και του Συλλέκτη / Μεταφορέα ΑΕΚΚ.