Ποιοι είμαστε

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΑΑΝΕΛ» συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010.

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι ο Ν.2939/2001 (έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/2010) υπό την συνολική κάλυψη του Ν.4042/2012 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008 για τα Απόβλητα). Με αυτό το νομικό πλαίσιο αποσκοπείται:

  • η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, φυσικές και πάσης φύσεως καταστροφές
  • η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

  • η ανακύκλωση και
  • οι άλλες μορφές ανάκτησης των συγκεκριμένων αποβλήτων