Ετήσιες Εκθέσεις

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 116570/13.2.2009 (Κεφάλαιο Β΄- Άρθρο 2 “Υποβολή στοιχείων”), το Συλλογικό Σύστημα οφείλει να υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, υπό μορφή Έκθεσης Πεπραγμένων. Οι εκθέσεις υποβάλλονται κατ’ έτος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και βρίσκονται συγκεντρωμένες στον ακόλουθο πίνακα, σε μορφή αρχείων PDF.

Έτος Εκτίμηση παραγωγής ΑΕΚΚ ΕΣΔΑ στην εμβελεία του συστήματος Εισερχόμενα ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Συνολική επίδοση συστήματος Αρχείο PDF
2018 24.336tn 55.270,3tn 126.5%
2017 45.502tn 65.214,93tn 143,32%
2016 20.747tn 8.014,27tn 38,62%
2015 21.187tn 13.262,5tn 62,59%
2014 4.453,39tn