Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

Παράλληλα η ΑΑΝΕΛ:

  • σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών, μέσω εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
  • παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείρισή των ΑΕΚΚ
  • συνεργάζεται και με Ερευνητικούς Οργανισμούς για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.
  • Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του.