Αντικείμενο / Σκοπός

Αντικείμενο της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι ο έλεγχος της διαχείρισης του κοινωνικού πόρου της ανακύκλωσης και η παρέμβαση για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της χώρας μας – περιλαμβανομένων των ανθρωπίνων οικοσυστημάτων.

Προτεραιότητα είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προκύπτουν από τα ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Κεντρικός της στόχος είναι ο έλεγχος και η παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΑΕΚΚ σε δρόμους, χωράφια, δασικές εκτάσεις και ρέματα, που εκτός από οπτική-αισθητική ρύπανση, εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας και ρύπανσης του εδάφους, καθώς και καταστροφή της χλωρίδας και μικρο-πανίδας στα σημεία απόρριψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΑΝΕΛ παράλληλα:

  • σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών, μέσω εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,

  • παράγει εκπαιδευτικά προϊόντα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείρισή των ΑΕΚΚ

  • συνεργάζεται και με Ερευνητικούς Οργανισμούς για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας
  • Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του