Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΑΑΝΕΛ», αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών.

Συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) από το 2013, με την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Αρ. ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Ψ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ), βάσει της οποίας η γεωγραφική εμβέλεια της ΑΑΝΕΛ εκτείνεται στους νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων.

Με την απόφαση της 29/09/2014 του Οργανισμού (Αρ. ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΕΕΑ46Ψ8ΟΖ-ΕΗΠ), η εμβέλεια του ΣΣΕΔ ΑΑΝΕΛ επεκτάθηκε και στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Μεσσηνίας.

Με νεώτερη απόφαση του Οργανισμού (25/01/2017, Αρ. ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΞΤΔ46Ψ8ΟΖ-0Μ4), εγκρίθηκε η επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στους Νομούς Μαγνησίας – Σποράδων, Λάρισας και Κεφαλληνίας – Ιθάκης.

Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, καθώς και η ενημέρωση των υπόχρεων διαχειριστών των δημοσίων φορέων και των πολιτών, σε ότι αφορά στην ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ.