Οι βασικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν τον τρόπο εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι οι ακόλουθοι:

  • Νόμος 2939/2001: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
  • Νόμος 3854/2010: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.
  • Νόμος 4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
  • Νόμος 4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Nόμος 4496/2017: «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.»
  • Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  • Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. 36259/2010: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
  • Εγκύκλιος 05/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
  • Εγκύκλιος 08/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Συνεργασία Εισαγγελικών, Ελεγκτικών και Αστυνομικών Αρχών.
  • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/15−12−2015 (ΦΕΚ 174Α’/15-12-2015) . «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».