Είναι οι:

  • Ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων.
  • Φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή
  • Ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο

Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υπογράφουν σύμβαση συνεργασίας, πριν την έναρξη εργασιών του έργου, με Συλλογικό Σύστημα και να οδηγούν τα παραγόμενα ΑΕΚΚ σε χώρο που θα τους υποδείξει αυτό.