Η Εναλλακτική Διαχείριση αναφέρεται στη βέλτιστη διαχείριση των ΑΕΚΚ, που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 402/2012, ως *ιεράρχηση δράσεων και εργασιών διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.

  • πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων μέσω σωστού σχεδιασμού και υλοποίησης οικοδομικών και τεχνικών έργων
  • προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
  • ανακύκλωση
  • άλλη ανάκτηση, που στην περίπτωση των ΑΕΚΚ είναι η επίχωση (ανάπλαση, αποκατάσταση), για την αποφυγή χρησιμοποίησης πρωτογενούς υλικού
  • τελική διάθεση (ΧΥΤΑ – Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων)

*Ιεράρχηση σημαίνει υποχρεωτική ολοκλήρωση κάθε δράσης/ενέργειας για να προχωρήσει κάποιος στην επόμενη.