Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού (Δήμου) έχουν κομβικό ρόλο στην ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

  1. Είναι Υπόχρεοι Διαχειριστές για τα ΑΕΚΚ που παράγουν σε έργα αυτεπιστασίας αλλά και για τα ΑΕΚΚ που αποθέτουν οι πολίτες δίπλα σε κάδους αποβλήτων.
  2. Έχουν την ευθύνη για την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ).
  3. Εκδίδουν άδειες τομής οδοστρώματος, άδειες κατάληψης χώρου (κάδοι ΑΕΚΚ)

Με απλές ενέργειες μπορούν να υποχρεώσουν τους αιτούντες των παραπάνω αδειών να συμβληθούν με Συλλογικό Σύστημα, ως ο νόμος ορίζει, προλαμβάνοντας έτσι τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις ΑΕΚΚ.