Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία το κράτος έχει αναθέσει την εφαρμογή της νομοθεσίας, που διέπει τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001.

Το Σύστημα εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προν τον τρόπο λειτουργίας, το επιχειρησιακό σχέδιο, τα οικονομικά στοιχεία (εισφορές, τιμολογήσεις κ.α.), καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δράσεων και οικονομικών. Στον ΕΟΑΝ αποδίδεται ποσοστό των εισφορών.

Έργο του Συστήματος, είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή, Μεταφορά, Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.