«Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», είναι κάθε απόβλητο που παράγεται από οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Κοινώς μπάζα.

Στα ΑΕΚΚ εμπεριέχονται 38 διαφορετικά υλικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οικονομική αξία και κάποια είναι επικίνδυνα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ σε δρόμους,χωράφια,δασικές εκτάσεις και ρέματα, εκτός από οπτική-αισθητική ρύπανση, εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας και ρύπανσης του εδάφους καθώς και καταστροφή της χλωρίδας και μικρο-πανίδας στα σημεία απόρριψης.